About SUM

Το έργο SUM που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ αφορά το σχεδιασμό ενός πλαισίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που μπορεί να καθοδηγήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να σκέφτονται, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν την κοινωνική ευθύνη από την αρχή ως αναπόσπαστο στρατηγικό μέσο προβολής, ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού

Στόχοι έργου

Κάποιες από τις βασικότερες αξιώσεις που θέτει ο επιχειρηματικός κόσμος είναι να μπορούν οι νεοφυείς εταιρείες να αναγνωρίσουν τις κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής τους δραστηριότητα, να σκέφτονται και να ενεργούν υπεύθυνα, εξετάζοντας επιχειρηματικές αποφάσεις για τη βιωσιμότητά τους και  να αξιολογούν την απόδοση σε σχέση με την ΕΚΕ. Το SUM στοχεύει στο να προετοιμάσει εκκολαπτόμενους και νέους επιχειρηματίες να ασχοληθούν σωστά με ζητήματα ΕΚΕ, παρέχοντάς τους καθοδήγηση και υποστηρίζοντάς τους να διαμορφώσουν τις απαραίτητες ικανότητες με καινοτόμο τρόπο. Οι στόχοι του SUM περιλαμβάνουν επομένως:

 • Την έμφαση στην εταιρική διαφάνεια ως ένα σημαντικό στοιχείο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, που θα τις βοηθήσει να διατηρήσουν τον οργανισμό αξιόπιστο και ευυπόληπτο· ο προσδιορισμός προσεγγίσεων για διαφανή σχεδιασμό της ΕΚΕ. Την προώθηση ενός συστήματος ανταμοιβής για νεοφυείς επιχειρήσεις που να ανταμείβει τις πιο εξαιρετικές και διαφανείς νεοφυείς  επιχειρήσεις.
 • Την ανάδειξη της αξίας της ειλικρινούς και επαγγελματικά εφαρμοσμένης ΕΚΕ στις επιχειρήσεις, ειδικά στις νεοφυείς επιχειρήσεις.
 • Την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των νεοφυών επιχειρήσεων στη διαδικασία ΕΚΕ, μέσω πιο “φιλόξενων” υπηρεσιών και βελτιωμένης οργανωτικής κουλτούρας.
 • Την υποστήριξη για τη διαμόρφωση καλύτερης κατανόησης της έννοιας της ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), τις ρίζες, τις διαστάσεις, τις επιχειρηματικές επιταγές και τις ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις.
 • Την συμβολή σε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με το τι ακριβώς αναμένεται από τις νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους.
 • Την δημιουργία ικανοτήτων στις νεοφυείς επιχειρήσεις για την υλοποίηση υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης.
 • Την ενίσχυση των δικτύων και την ανταλλαγή νέων πληροφοριών σχετικά με την ενσωμάτωση της κουλτούρας ΕΚΕ σε νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και καλών πρακτικών και ποιοτικών πόρων στην ΕΚΕ.

Μεθοδολογία

Οι εταίροι του SUM έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να επιτύχουν τους στόχους

 • Θεσπίζοντας ένα πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και μια προσέγγιση διακυβέρνησης για νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορεί να διατηρηθεί ως πρότυπο σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα και την απασχολησιμότητα των πολιτών της ΕΕ, τη λογοδοσία, την συμμετοχή των πολιτών, την κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Δημιουργώντας και δοκιμάζοντας μια καινοτόμο προσέγγιση μάθησης και υποστήριξης για την ανάληψη επιχειρηματικής ευθύνης από νεοεισερχόμενους επιχειρηματίες και εργαζόμενους καθώς και επίδοξους νέους επιχειρηματίες. Η προβλεπόμενη μεθοδολογία θα επιτρέψει την ευέλικτη μάθηση, η οποία θα είναι προσανατολισμένη στη δράση σε πραγματικές καταστάσεις, υποστήριξη από ομοτίμους, διαδικτυακή μάθηση και επισκέψεις μελέτης. Για να διευκολυνθεί η αναγνώριση και πιστοποίηση των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων, το SUM θα βασίσει την εκπαίδευση και κατάρτιση στις αρχές του ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και αντίστοιχα του ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων, το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης για ακαδημαϊκά επιτεύγματα).
 • Παρέχοντας μια ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακή εργαλειοθήκη με επιμελημένες υπάρχουσες μονάδες μάθησης, υλικά, μεθόδους και εργαλεία σχετικά με την εξέταση και την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.
 • Παρέχοντας έναν οδηγό κατάρτισης και προσαρμογής πολιτικής που βασίζεται σε πιλοτικές εμπειρίες, προτάσεις για την ενσωμάτωση της διαδικασίας κατάρτισης και των διαδικασιών διαπίστευσης σε διαφορετικά και ευρύτερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ενημερώνει μελλοντικές πολιτικές και πρωτοβουλίες σε παρόμοια πεδία. Ο οδηγός θα σχεδιαστεί και θα δημοσιευθεί ως διαδραστικό eBook.

Σε ποιον απευθύνεται το SUM

Το έργο SUM απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου:

 • Νέοι επιχειρηματίες και υπάλληλοι που θέλουν να ασχοληθούν πρακτικά με το θέμα της ΕΚΕ.
 • Εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί που θέλουν να εφαρμόσουν σχετικές μαθησιακές προσφορές.
 • Σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες που υποστηρίζουν και συνοδεύουν νεοσύστατες εταιρείες.
 • Ερευνητές και ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με το θέμα της ΕΚΕ ·
 • Πολιτικοί παράγοντες και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, καθώς και άλλοι σχετικοί εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη που υποστηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις, διαμορφώνουν εκπαιδευτικές ατζέντες και προσφορές και υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα και την εταιρική ευθύνη.